Navigácia

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obsah

Miestna akčná skupina 11 PLUS

vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

kód výzvy: IROP-CLLD-AFY1-512-001

 

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Schéma pomoci:         neaplikuje sa

Fond:                            Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

 

Dátum vyhlásenia: 11.09.2020

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl
Dátum ukončenia prvého hodnotiaceho kola:
 30.10.2020
Dátum ukončenia druhého hodnotiaceho kola: 31.12.2020
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca.

 

POZASTAVENÉ PODÁVANIE ŽIADOSTÍ od 8.2.2021 z dôvodu zmien Implementačného modelu CLLD, verzia 1.6, ktorá nadobudlo účinnosť dňa 2.2.2021. Aktualizácia je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/implementacny-model-clld-v-irop-verzia-1-6/1318-67-1318-16310/

 

 

Výzva AFY1 - 512 - 001 B2 scan pdf.pdf (14.24 MB)

00_Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ.pdf (729.64 kB)

01_KZ_k_navrhu_vyzvy-1.5..docx (223.13 kB)

01_PRÍLOHA Č. 1 Test podniku v ťažkostiach_v_1.1.xlsx (811.59 kB)

02_KZ_kontrola_disponibilnej_alokácie_.xlsx (24.95 kB)

02_PRÍLOHA č. 2 Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ.pdf (443.21 kB)

Formulár ŽoPr.docx (129.26 kB)

Príloha č. 2 výzvy Špecifikácia oprávnených aktivít.docx (225 kB)

Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov.docx (198.79 kB)

Príloha č. 4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov.docx (373.44 kB)

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie.docx (200.73 kB)

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub.docx (18.32 kB)

Priloha_05_ZoPr-Udaje_na_vyziadanie_vypisu.docx (196.95 kB)

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu.xlsx (133.27 kB)

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx (70.07 kB)