Navigácia

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výzva MAS_080/6.4/1    – občianske združenie MAS 11 PLUS

Zameranie výzvy:  6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

(mimo Bratislavský kraj)

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Výzva na predkladanie
Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

 

Občianske združenie MAS 11 PLUS vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia MAS 11 PLUS) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

 


pre opatrenie

6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

(mimo Bratislavský kraj)

Dĺžka trvania výzvy je od 23.12.2019 do 15.05.2020.

 

Výzva MAS CLLD - 6.4

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.2_BSZ.docx

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp (4).pdf

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.2_BSZ.pdf

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc.docx

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6.xlsx ZMENA marec 2020

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky.xlsx ZMENA marec 2020

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo.xlsx ZMENA marec 2020

priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2 (5).doc

Priloha_c_15A_Dokumentacia_VO_ziadatel_VERZIA 1.2_BSZ.docx

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp.docx

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx

priloha_c_18b_-prirucka_msp (1).pdf

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx

Priloha_c_22B_Formulár žiadosti o výpis z registra trestov_VERZIA 1.2_BSZ.docx

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF.pdf

Priloha_c_27A_Usmernenie PPA č.10_2017_Aktualizacia č.1.pdf

Prirucka_pre_prijimatela_nfp_LEADER_VERZIA 1.2_BSZ.pdf

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov Stratégie CLLD MAS 11PLUS.pdf