Navigácia

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

Výzva MAS_080/7.2/2    Podopatrenie 7.2 – občianske združenie MAS 11 PLUS

Výzva na predkladanie
Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

ZMENA (PREĹŽENIE) TERMÍNU !!!

 

Občianske združenie MAS 11 PLUS vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia MAS 11 PLUS) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
pre opatrenie 7.2  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Dĺžka trvania výzvy je od 24.01.2020 do 15.04.2020, predĺžené (04.05.2020).

 

 NOVÝ TERMÍN - PREDĹŽENIE do: 22.05.2020 !!!

Všetky ostatné podmienky výzvy zostávajú nezmenené.

 

Výzva MAS - 080_7.2_2 CLLD predĺženie 2.pdf

Výzva MAS - 080_7.2_2 CLLD predĺženie.pdf

Výzva MAS - CLLD.pdf (894.43 kB)

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.2.docx (71.72 kB)

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp.pdf (606.2 kB)

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55 kB)

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.2.pdf (3.48 MB)

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (33.47 kB)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (20.68 kB)

Priloha_c_15A_Dokumentacia_VO_ziadatel_VERZIA 1.2.docx (327.83 kB)

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (199.08 kB)

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16.31 kB)

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (154.11 kB)

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24.06 kB)

Priloha_c_22B_Formulár žiadosti o výpis z registra trestov_VERZIA 1.2.docx (21.05 kB)

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF.pdf (522.35 kB)

Priloha_c_27A_Usmernenie PPA č.10_2017_Aktualizacia č.1.pdf (886.34 kB)

Prirucka_pre_prijimatela_nfp_LEADER_VERZIA 1.2.pdf (2.98 MB)

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov Stratégie CLLD MAS 11PLUS.pdf (818.2 kB)