Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus

CLLD

Čo je CLLD?

 

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu “Community Led Local Development”)

Je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka.

Zjednodušene — predstavitelia dotknutého mikroregiónu si určia vlastné rozvojové priority (stratégiu) a po schválení riadiacim orgánom si sami realizujú výber projektov.

Tento prístup je uskutočňovaný prostredníctvom Integrovaných stratégií miestneho rozvoja (ISMR), resp. stratégií CLLD, ktoré sú vypracované vzhľadom na miestne potreby a možnosti a zahrňujú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a prípadne spoluprácu. Predkladateľom a nositeľom ISMR je územne príslušné verejno-súkromné partnerstvo, ktoré po jej schválení príslušným orgánom nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS).

V programovom období 2014 - 2020 sa metóda LEADER rozširuje aj do iných operačných programov a iných fondov EÚ. V podmienkach SR sa CLLD bude využívať v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu (EPFRV) pre rozvoj vidieka prostredníctvom PRV SR 2014 - 2020 a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP).

 

Implementácia CLLD (stratégií CLLD) v programovom období 2014 - 2020

Hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementácie CLLD na národnej úrovni je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) z pozície riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 – 2020.

Gestor CLLD spolu s riadiacim orgánom pre IROP vytvorili spoločný orgán na koordináciu prípravy a implementácie CLLD, ktorého hlavnou úlohou je vecné a časové zlaďovanie činností vo vzťahu k CLLD.

Vyhlásenie výziev na výber MAS bol v kompetencii gestora CLLD. Pre výber stratégií miestneho rozvoja vytvoril gestor CLLD výberovú komisiu. Postavenie, zloženie a pôsobnosť komisie bola určená v štatúte vydanom gestorom CLLD.

V rámci oblastí, ktoré budú vyžadovať spoločný koordinovaný prístup, bude gestor CLLD pri implementácii CLLD spolupracovať s Riadiacim orgánom pre IROP a inými relevantnými partnermi.

CLLD sa implementuje prostredníctvom EPFRV v rámci PRV SR 2014 – 2020 a EFRR v rámci IROP. V zmysle schváleného Operačného programu Ľudské zdroje bude podpora prebiehať na komplementárnej báze prostredníctvom otvorených výziev pre MAS.

MAS vypracovala a implementuje stratégiu miestneho rozvoja, kde  sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého súvislého územia MAS. V podmienkach SR bude MAS sama vyhlasovať výzvy, prijímať a posudzovať žiadosti/projekty na realizáciu jednotlivých činností stratégie, navrhovať schválenie/neschválenie žiadostí a predkladať žiadosti na konečné rozhodnutie riadiacemu orgánu, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúre v súlade so Systému riadenia CLLD.

CLLD

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Pamätná tabuľa

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS