Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
RSS

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Čo je MAS?

Čo je MAS?

Miestna akčná skupina (v skratke MAS) je názov pre nový druh spolupráce zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora (t. j. zástupcov obcí, miestnych podnikateľov, miestnych spolkov a združení).

Na Slovensku sa MAS môžu stať občianske združenia, ktoré sú na základe hodnotenia rozvojovej stratégie vybraté Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a je im udelený Štatút MAS. Týmto rozhodnutím získajú aj finančné prostriedky na realizáciu svojej rozvojovej stratégie.

 

Každá miestna akčná skupina musí spĺňať základné podmienky týkajúce sa partnerstva, územia pôsobnosti a stratégie rozvoja:

 • Počet obyvateľov MAS musí byť vyšší alebo rovný ako 10 000 a nižší alebo rovný ako 150 000.
 • Hustota obyvateľstva celého územia MAS nesmie byť vyššia ako 150 obyv./km2 – hustota sa vypočíta vydelením celkového počtu obyvateľov MAS celkovou rozlohou územia MAS (údaje k 31.12.2014).
 • Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7.
 • MAS má právnu subjektivitu, t.z. je zastúpená občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • MAS má vytvorenú štruktúru orgánov, ktoré sú schopné spravovať verejné prostriedky a manažovať činnosť MAS.
 • MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.
 • Členovia MAS musia pôsobiť na území MAS, t.z. mať na území MAS trvalý alebo prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku.
 • Z podpory sú vylúčené krajské mestá s výnimkou ich prímestských častí do 5000 obyvateľov. Z podpory sú zároveň vylúčené aj obce s počtom obyvateľov nad 20 000, tieto môžu byť súčasťou MAS, ale nemôžu byť príjemcom podpory, príjemcom podpory tiež nemôžu byť organizácie nimi zriadené, pričom subjekty z ich území môžu byť príjemcom podpory.
 • MAS musí mať vypracovanú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD) s jasne formulovanými cieľmi a opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore miestneho rozvoja. Stratégia musí obsahovať definované povinné časti a musí byť vypracovaná v súlade s definovanou osnovou stratégie.
 • Územie MAS, na ktoré sa vzťahuje stratégia musí pokrývať súvislé územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí, akceptovanou výnimkou môže byť ak je súvislosť územia prerušená vojenským obvodom.
 • Stratégia vypracovaná MAS je stratégiou CLLD, t.z. je vypracovaná ako multifondová –  zahŕňa opatrenia financované z EPFRV, ako aj z EFRR.

CLLD

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5