Menu
Miestna akčná
skupina - 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus
Miestna akčná skupina – 11 plus

Čo je MAS?

Čo je MAS?

Miestna akčná skupina (v skratke MAS) je názov pre nový druh spolupráce zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora (t. j. zástupcov obcí, miestnych podnikateľov, miestnych spolkov a združení).

Na Slovensku sa MAS môžu stať občianske združenia, ktoré sú na základe hodnotenia rozvojovej stratégie vybraté Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a je im udelený Štatút MAS. Týmto rozhodnutím získajú aj finančné prostriedky na realizáciu svojej rozvojovej stratégie.

 

Každá miestna akčná skupina musí spĺňať základné podmienky týkajúce sa partnerstva, územia pôsobnosti a stratégie rozvoja:

 • Počet obyvateľov MAS musí byť vyšší alebo rovný ako 10 000 a nižší alebo rovný ako 150 000.
 • Hustota obyvateľstva celého územia MAS nesmie byť vyššia ako 150 obyv./km2 – hustota sa vypočíta vydelením celkového počtu obyvateľov MAS celkovou rozlohou územia MAS (údaje k 31.12.2014).
 • Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7.
 • MAS má právnu subjektivitu, t.z. je zastúpená občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • MAS má vytvorenú štruktúru orgánov, ktoré sú schopné spravovať verejné prostriedky a manažovať činnosť MAS.
 • MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.
 • Členovia MAS musia pôsobiť na území MAS, t.z. mať na území MAS trvalý alebo prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku.
 • Z podpory sú vylúčené krajské mestá s výnimkou ich prímestských častí do 5000 obyvateľov. Z podpory sú zároveň vylúčené aj obce s počtom obyvateľov nad 20 000, tieto môžu byť súčasťou MAS, ale nemôžu byť príjemcom podpory, príjemcom podpory tiež nemôžu byť organizácie nimi zriadené, pričom subjekty z ich území môžu byť príjemcom podpory.
 • MAS musí mať vypracovanú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD) s jasne formulovanými cieľmi a opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore miestneho rozvoja. Stratégia musí obsahovať definované povinné časti a musí byť vypracovaná v súlade s definovanou osnovou stratégie.
 • Územie MAS, na ktoré sa vzťahuje stratégia musí pokrývať súvislé územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí, akceptovanou výnimkou môže byť ak je súvislosť územia prerušená vojenským obvodom.
 • Stratégia vypracovaná MAS je stratégiou CLLD, t.z. je vypracovaná ako multifondová –  zahŕňa opatrenia financované z EPFRV, ako aj z EFRR.

CLLD

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Digitálny kvíz

Digitálny kvíz MAS 11 PLUS